Nova delegació del Govern

Delegació del Govern
Manresa

La proposta és sensible a la realitat urbana i històrica que l’envolta i pren com a referents les pautes que donen les traces del lloc; Es recupera l’antiga porta de Mossèn Bosch, preveient una plaça d’accés al nou edifici institucional, que és formalitza porxada i oberta al territori. El nou espai públic esdevé el punt de convergència dels principals fluxos de vianants dels carrers que envolten l’actuació i que apropen els ciutadans que venen d’arreu cap al nou equipament.

La topografia existent permet que l’edifici es trobi amb la ciutat a diferents cotes. El basament de l’edifici acull la part més pública del programa que es desplega per tots aquests nivells tot cosint-los i permetent la seva relació amb l’entorn.

La proposta reconeix i posa en valor els edificis històrics, en un joc de proximitat, respecte i contrapunt entre els nous elements i els patrimonials.

La nova plaça s’integra en el teixit urbà, heretant dimensions i geometries de l’entorn. L’ampliació troba en la morfologia del casc antic la seva concreció volumètrica, imitant les alineacions i reculades que el caracteritzen. Es resol el cul-de-sac que ara genera la reculada de l’edifici respecte la Baixada de la Seu, integrant-lo en el teixit urbà.

Els buits

L’edifici gira al voltant de dos patis situats al centre de l’illa. Els
antics murs, originàriament concebuts com a mitjaneres, es converteixen ara en elements protagonistes, s’hi practiquen noves obertures i es fa aflorar la seva textura. Tot el programa s’articula al voltant d’aquests dos buits, agrupat sota criteris de funcionalitat i de necessitats de confort.

Criteri d’intervenció sobre l’edificació existent

Es treballa sobre els edificis amb màxim respecte sobre els sistemes constructius i acabats originals. Es despullen de falsos artificis deixant l’essència dels materials, les seves textures i porositat. Es pretén netejar les històries que són supèrflues per tornar a l’estat primigeni dels espais i posar en valor aquelles intervencions que mereixen ser conservades.

Criteri d’intervenció en noves construccions

Basat en criteris de sostenibilitat i contraposició, es preveu un sistema constructiu mixt, d’estructura metàl·lica i tancaments horitzontals/verticals de fusta, que aporta un lleugeresa front la percepció màssica dels edificis existents, trobant en el contrast l’harmonia d’unes i les altres.

Criteri de contraposició

Busquem la contraposició de conceptes per posar en valor l’arquitectura patrimonial existent. Aquests conceptes interpel·len als sentits, per tant incideixen en qualitats tangibles i sensorials. Edifici antic/nou, rugós/llis, màssic/lleuger, closos/permeables, jeràrquics/ flexibles.

Les noves cobertes s’integren amb les existents de l’edifici del Consell de la Ciutat però també en el context del casc antic. Es completa la coberta del cos principal formant quatre vessants. La coberta evita l’entrega amb els murs centrals, creant un lluernari sobre el pati interior i un exutori. Aquests forats juguen un important paper en l’estratègia bioclimàtica i d’il·luminació natural.

LocalitzacióManresa
ProjecteConcurs d’Idees 2019
Superfície7.193 m²
Cost10.789.500 €
PromotorGeneralitat de Catalunya
Col·laboradorsCo-autor OCA architects.
Francesco Ogliengo, Marc Torrellas i Jan Kudlicka, arquitectura. Societat Orgànica, sostenibilitat.